Algemene voorwaarden

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor te Antwerpen, Nassaustraat 4 bus 302, 2000 Antwerpen.

Zodra Advocatenkantoor start met haar werkzaamheden, geldt dit ook als een akkoord met de in deze website opgenomen werkwijze en tarieven.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen. Bij gebreke aan tijdige betaling, zal er steeds en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd zijn van 10% en een schadebeding van 10%, met een minimum van 75,00 euro.

Bij gebreke aan tijdige betaling en dit na een aangetekende ingebrekestelling, heeft Advocatenkantoor Van Loon het recht om haar werkzaamheden op te schorten tot dat het volledig saldo integraal betaald werd.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen-afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de geschillen. Het Belgisch recht zal uitsluiten van toepassing zijn.